Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

I. Základní údaje

Název školy: Gymnázium Pacov

Zřizovatel: město Pacov

Sídlo: Hronova 1079, 395 01 Pacov

IČ: 03620280

Právní forma: příspěvková organizace

Telefon/fax: +420 565 442 911

Adresa pro dálkový přístup: www.gpacov.cz

E-mailová adresa: gpacov@email.cz

Jméno ředitele školy: Mgr. Josef Novák

Jméno zástupkyně ředitele: Mgr. Vladimíra Pešková

Školská rada: Mgr. Vladimíra Pešková (zástupce pedagogického sboru), Tomáš Kocour (zástupce zřizovatele) a Eva Kalivodová (reprezentant zákonných zástupců žáků a zletilých žáků).

 

 

II. Charakteristika školy

Šestileté Gymnázium Pacov je jedinou střední školou v Pacově. Existuje od 1. 9. 1991. Nejprve jako odloučené pracoviště Gymnázia Tábor, od 1. 4. 1992 jako samostatný právní subjekt. Od 1. 9. 2001 do 31. 12. 2014 bylo pacovské gymnázium zřizováno Krajem Vysočina, od 1. 1. 2015 městem Pacov.

Jediný obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium je vyučován podle Školního vzdělávacího programu pro šestileté gymnázium zpracovaného podle RVP ZV a RVP G Učíme se pro život.

V prvním pololetí školního roku 2015/2016 studovalo ve dvou třídách nižšího stupně 46 žáků a ve čtyřech třídách vyššího stupně 100 žáků.

V druhém pololetí školního se počet žáků nižšího stupně nezměnil, ve vyšším stupni klesl na 97 žáků.

Škola neobsahuje žádný typ školského zařízení. Stravování studentů je zajišťováno ve Školní jídelně Za Branou Pacov na základě uzavřené smlouvy. Ubytování žáků škola neposkytuje.

 

.

 

III. Přehled učebních plánů

Povinnými předměty v učebním plánu jsou: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, občanská výchova, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika, estetická výchova – hudební, estetická výchova – výtvarná a tělesná výchova.

Z volitelných předmětů byly ve školním roce 2015/2016 realizovány konverzace v anglickém jazyce a konverzace v německém jazyce v tercii, konverzace v anglickém jazyce a konverzace v německém jazyce v kvartě, v septimě konverzace v anglickém jazyce, konverzace v anglickém jazyce s přípravou na Cambridgeské zkoušky P.A.R.K. a semináře ze společenských věd, z anglického jazyka a z biologie a v oktávě konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce a semináře z dějepisu, z matematiky a fyziky, ze společenských věd, z informatiky a výpočetní techniky a z biologie a z dějepisu.

Podrobný učební plán školy s přehledem úvazků, dělení hodin a dotací disponibilních hodin ředitele školy platné od 1. září 2015 naleznete v příloze č. 1a, od 1. prosince 2015 v příloze č. 1b a od 1. května 2016 v příloze č. 1c.

 

 

IV. Údaje o pracovnících školy

Funkci ředitele školy zastával Mgr. Josef Novák, jeho zástupkyní byla Mgr. Vladimíra Pešková, funkcí výchovné poradkyně byla pověřena Mgr. Markéta Palátová, funkcí preventistky sociálně patologických jevů Ing. Kamila Turečková. Správcem techniky a koordinátorem ICT byl Ing. Pavel Roubal.

Gymnázium v průběhu školního roku 2015/2016 zaměstnalo celkem 18 vyučujících. Úvazky učitelů se měnily k 1. 12. 2015 v souvislosti s odchodem Mgr. Petry Nesvačilové na mateřskou dovolenou a k 1. 5. 2016 kvůli odchodu Mgr. Kateřina Hodinkové Fukové. Přepočtený počet pedagogických pracovníků činil 14,05.

Na škole působili 4 nepedagogičtí pracovníci. Paní Věra Přibylová zastávala funkci sekretářky, hospodářky, pokladní a účetní. Pan Daniel Truhlář pracoval na poloviční úvazek jako školník, údržbář a topič. Jako uklízečky byly zaměstnány paní Lenka Halásová na plný a paní Dagmar Kopečková na poloviční pracovní úvazek.

Přehled o pracovnících školy je uveden v příloze č. 2.

 

 

V. Přijímací řízení

Ve školním roce 2015/2016 proběhla 2 kola přijímacího řízení. Gymnázium Pacov se přihlásilo do celostátního pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných didaktických testů z matematiky a z českého jazyka pro 1. kolo. Druhé kolo bylo již zcela v režii gymnázia.

Všech 17 přihlášených uchazečů splnilo kritéria přijetí 1. kola. Jedna žákyně neodevzdala v zákonné lhůtě zápisový lístek a jedna přijatá uchazečka změnila své rozhodnutí a pokračuje ve vzdělávání na základní škole.

Do 2. kola se přihlásil 1 uchazeč. Splnil podmínky přijetí, byl přijat a v předepsané lhůtě prostřednictvím svého zákonného zástupce odevzdal Gymnáziu Pacov zápisový lístek.

Na začátku školního roku 2016/2017 studuje v prvním ročníku gymnázia 16 žáků.

 

 

VI. Výsledky vzdělávání žáků

V prvním pololetí školního roku 9 žáků školy neprospělo. Ve druhém pololetí se prospěch žáků zlepšil, počet vyznamenaných se zvýšil ze 43 na 52. Neprospěli 2 žáci z matematiky.

Dne 26. 8. 2016 se konaly opravné komisionální zkoušky z matematiky. Dostavili se oba žáci, kteří neprospěli. Jeden prospěl, druhý neprospěl a požádal o opakování ročníku.

Prospěch v 1. pololetí Prospěch v 2. pololetí
počet žáků 146 počet žáků 143
z toho prospělo s vyznamenáním 43 z toho prospělo s vyznamenáním 52
z toho prospělo 94 z toho prospělo 89
z toho neprospělo 9 z toho neprospělo 2

Následující tabulka obsahuje shrnutí výsledků maturit.

Pracovníci školy v souladu se svými povinnostmi hodnotili také chování žáků.

Ve školním roce 2015/2016 bylo uděleno celkem 20 výchovných opatření.

počet žáků, kteří ve školním roce 2015/2016 vykonali maturitní zkoušku 25
z toho z maturitního ročníku 25
z toho prospělo s vyznamenáním 13
z toho prospělo 10
z toho neprospělo 2
z toho prospělo po opravných zkouškách v září 2016  2
Hodnocení chování v 1. pololetí Hodnocení chování v 2. pololetí
počet žáků 146 počet žáků 143
chování velmi dobré 146 chování velmi dobré 152
chování uspokojivé 0 chování uspokojivé 0
chování neuspokojivé 0 chování neuspokojivé 1
Výchovná opatření v 1. pololetí Výchovná opatření v 2. pololetí
napomenutí třídního učitele 3 napomenutí třídního učitele 7
důtka třídního učitele 2 důtka třídního učitele 4
pochvala třídního učitele 2 pochvala třídního učitele 0
pochvala ředitele školy 1 pochvala ředitele školy 0
důtka ředitele školy 0 důtka ředitele školy 1

VII. Aktivity školy

Gymnázium Pacov uspořádalo ve školním roce 2015/2016 12 kurzů, exkurzí a výletů. Žáci se zúčastnili 10 pořadů, besed a představení v budově školy, zámku nebo kina. Reprezentovali gymnázium v 10 meziškolních soutěžích v okresních nebo krajských kolech.

V rámci dobrovolnické charitativní aktivity se škola zúčastnila sbírek Srdíčkový den a Bílá pastelka.

Škola se také zapojila do projektu První pomoc do škol v kategorii čtrnáctiletých a sedmnáctiletých žáků.

Termíny akcí jsou uvedeny na stranách 4 a 5 v ročence pro školní rok 2015/2016 (příloha č. 3).

 

 

VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Náplň kurzu

Místo konání

Počet účastníků

Mimořádné události ve škole a jejich řešení

Jihlava

1

Studená válka (1947 – 1989)

Praha

2

Setkání ICT koordinítorů a pedagogů se zájmem o trendy v ICT

Brno

1

Konzultační seminář k DT maturity z ČJ

Jihlava

1

Konzultační seminář k ÚZ maturity z NJ

Jihlava

2

Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí

Jihlava

1

Konzultační seminář k PP a k ÚZ maturity z ČJ

Jihlava

1

Emoce a jejich stabilita – recept na zvládnutí náročného povolání učitele

Jihlava

1

Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: trendy, inovace – co je blended learning

Jihlava

1

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a přípravky ve školách

Jihlava

1

Minikonference AJ

Jihlava

2

Konference Počítač ve škole

Nové Město na Moravě

1

IX. Výsledky kontrol

Dne 25. 8. 2015 zahájilo Město Pacov jako kontrolní orgán veřejnoprávní kontrolu evidence majetku, její úplnost a správnost a zavedení v účetnictví. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v určení okamžiku uskutečnění účetního případu, v inventurním soupise a v ocenění několika jednotlivých věcí jako věci jediné. K odstranění zjištěných nedostatků byla Gymnáziu Pacov určena lhůta do 31. 12. 2015.

Kontrola přijetí opatření z předchozích kontrol proběhla dne 5. 5. 2016. Kontrolní orgán konstatoval, že příspěvková organizace napravila nedostatky zjištěné kontrolou v roce 2015. Žádné jiné nedostatky zjištěny nebyly.

Dne 15. 9. 2015 provedla Česká školní inspekce kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu maturitních zkoušek v podzimním termínu. Nezjistila žádné nedostatky.

 

 

X. BOZP, hygiena, CO, pojištění

V budově školy jsou dodržována pravidla bezpečnosti a hygieny práce. Zaměstnanci jsou průběžně proškolováni dle osnov zpracovaných útvarem BOZPO v Pelhřimově. Škola má zpracovánu směrnici BOZP, provozní řád, traumatologický a evakuační plán. V tělocvičně, v učebně fyziky, informatiky a výpočetní techniky a biologie a v laboratoři chemie je vyvěšen a plněn provozní řád.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při vyučování je zajištěna odpovědným přístupem vyučujících. Před započetím cyklu laboratorních prací ve fyzice, chemii a biologii a před započetím sportovních aktivit v hodinách tělesné výchovy jsou žáci každým rokem poučeni o BOZP a toto poučení stvrdí podpisem.

O přestávkách žáci dodržují školní řád a hygienické předpisy a vyhýbají se příležitostem k poškození zdraví svého, svých spolužáků a všech osob ve školní budově. Za chování a zdraví žáků odpovídají dozírající učitelé.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu má Gymnázium Pacov sjednáno Českou pojišťovnou a. s.

 

 

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Gymnázium Pacov se do žádného mezinárodního projektu ve školním roce 2015/2016 nezapojilo.

XII. Prevence sociálně patologických jevů

Tuto oblast řeší Minimální preventivní program, který popisuje zařazení preventivních témat do výuky jednotlivých předmětů a do mimoškolní činnosti žáků. Již tradičně se škola zapojila do projektů Příběhy bezpráví a Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, které se tentokrát konaly v prostorách zámku v Pacově.

Policie ČR připravila dne 9. 6. 2016 preventivní program pro žáky nižšího stupně gymnázia.

 

XIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Gymnázium Pacov neorganizovalo ve školním roce 2015/2016 žádný vlastní projekt v rámci celoživotního učení.

XIV. Projekty financované z cizích zdrojů

Gymnázium Pacov získalo z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost grant ve výši 828 593 Kč na projekt Jazyky na Gymnáziu Pacov, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0173.

V rámci tohoto projektu 2 učitelé školy absolvovali tzv. shadowing na partnerské škole v Německu, 2 vyučující byli vysláni na jazykové kurzy do Velké Británie a skupina 42 žáků se 4 pedagogy odcestovala na jazykově-poznávací zájezd do Nizozemska a Spojeného království.

Protože původně plánovaná třetí učitelka se nemohla jazykového kurzu z důvodu mateřství zúčastnit, škola vyčerpala z grantu pouze 765 074 Kč. Zbývající částku 63 519 Kč vrátila poskytovateli dotace.

 

XV. Závěr

Vedení školy bylo nuceno ve školním roce 2015/2016 improvizovat a dvakrát měnit úvazky pedagogů. Změny se nepromítly do kvality vyučování.

Gymnázium se vyrovnávalo s úbytkem žáků, který byl způsoben silnými maturitními třídami 2015 a 2016, nízkým zájmem žáků 7. tříd ZŠ o přijetí v obou letech, odchody méně úspěšných žáků na jiné školy v České republice a v 1 případě přerušením vzdělávání z důvodu studia v USA.

 

V Pacově dne 14. 10. 2016